Energi i Förändring: Kraftringen, Eslövs Bostads AB och Samarbetet med NODA inom Energiflexibilitet

  • Hem
  • /
  • Nyheter
  • /
  • Energi i Förändring: Kraftringen, Eslövs Bostads AB och Samarbetet med NODA inom Energiflexibilitet

Energi i Förändring: Kraftringen, Eslövs Bostads AB och Samarbetet med NODA inom Energiflexibilitet

Hållbarhet genomsyrar Kraftringen’s DNA, och företaget fortsätter att vara i frontlinjen när det gäller att implementera innovativa lösningar för att öka resurseffektiviteten och minska klimatpåverkan.

I en exklusiv intervju med Davids Edsbäcker, affärsutvecklare och ansvarig för EBO-projektet, samt Johan Andersson, chef för fastighetsutveckling på Eslövs Bostads AB (EBO), får vi insikter i hur NODA’s intelligenta energioptimeringssystem hjälper både energibolaget och deras kunder att öka flexibiliteten och optimera sin energiproduktion.

Hur flexibelt är Kraftringens fjärrvärmesystem idag? Hur jobbar ni med hållbarhet och resurseffektivitet? 

David Edsbäcker: Hållbarhet är en integrerad del av Kraftringens DNA. Sedan 2018 är vår produktion helt fossilfri, och vi strävar ständigt efter att förbättra resurseffektiviteten. Exempelvis har vi en digital programvara för optimering av framledningstemperaturen. Den ser till att inte skicka ut högre temperatur på fjärrvärmevatten än nödvändigt och tar även hänsyn till lagrad värme i ledningarna..

Därtill har Kraftringen en ackumulatortank på Gunnesboverket i Lund. Tanken möjliggör stabil produktion särskilt under kalla vinterdagar, och minskar behovet av tillfälliga topplastanläggningar.

Kraftringens fjärrvärmenät är dessutom ihopkopplat med angränsande nät i Landskrona och Helsingborg vilket ökar redundansen och minskar behovet av tillfälliga topplastanläggningar.

Varför valde ni att satsa på Demand-Side-Management/lastbalansering (DSM)? Vilka utmaningar ser ni och hur har DSM kompletterat era befintliga system?

David Edsbäcker: Vi ser att demand side management/lastbalansering (DSM) blir ett bra komplement till de flexibilitetslösningar som Kraftringen redan har. Ackumulatortanken är en värdefull resurs i produktionsplaneringen och optimeringen, men har svårare att hinna reagera på plötsliga avvikelser inom produktion, såsom tillfälliga driftstörningar i nätet: En  höjning av framledningstemperaturen tar flera timmar innan den når slutkunden. Genom att tillämpa DSM fås en omedelbar reglering, vilket är en värdefull resurs vid tillfälliga avbrott inom distribution. Kortare starter av spetslast kan även undvikas vilket bidrar till att hålla nere framtida investeringsbehov i ny spetslastproduktion.

Varför valde ni att satsa på EBO projektet? 

David Edsbäcker: Energisystemet är ett komplex system.  För att göra det flexibelt och resurseffektivt krävs det kontroll från produktion till distribution och användning av energi.  Genom totaloptimering som beaktar hela värdekedjan undviks eventuella suboptimeringar. Vi kontrollerar och styr inte bara på den mängd energi som produceras utan var, när och hur energin används. Vi behöver öka kunskapen och förståelsen över energianvändningen helt enkelt.

Genom att inkludera EBO i produktutvecklingen säkerställer vi att vi får till en attraktiv lösning för vår kund, där steget till lansering efter att pilotprojektet avslutats inte är särskilt stort. Med ett nära samarbete mellan olika aktörer är det dessutom möjligt att påskynda den nödvändiga förflyttningen mot ett mer robust, hållbart och resurseffektivt energisystem!

Vad ser ni för vinster och hur ser ni på detta långsiktigt?

David Edsbäcker: De uppkopplade byggnadernas värmelagringsförmåga blir en viktig resurs i Kraftringens totaloptimering som tillåter oss att beakta allt ifrån  produktion, distribution och kundernas radiatorer. Kraftringens fördelar handlar framförallt om:

  • ett minskat behov av dyrare bränslen,
  • reducerade effekttoppar,
  • ökad redundans vid produktions/distributionsbortall samt
  • förbättrad nätövervakning.

Hur har EBO ställt sig till detta? Vad ser EBO för vinster i detta samarbete?

Johan Andersson: Initialt hade vi för avsikt att på egen hand göra en upphandling för temperaturloggning och överstyrning av framledningstemperatur. Efter samtal med Kraftringen insåg vi att samarbetet där vi tillät DSM styrning skulle generera en lägre investeringskostnad för oss och samtidigt skapa positiva effekter för miljön genom att Kraftringens reservverk inte behöver aktiveras i samma utsträckning.

Hur fungerar NODAs intelligenta optimeringssystem och vad förväntar ni er att detta kommer att leda till?

David Edsbäcker: Då en av utgångspunkterna med totaloptimeringen är att kunderna aldrig skall behöva märka att vi tillfälligt lånar kapacitet vid dyrare produktion förses samtliga lägenheter med rumsgivare. Med hjälp av NODAs AI-baserade maskininlärning är det således möjligt att veta hur mycket vi kan styra kommande dygn utan att påverka inomhustemperaturen nämnvärt. Denna information, om styrbar last, skickas sedan på en aggregerad nivå till vårt produktionsoptimeringssystem som automatiskt bestämmer under vilka timmar som flexibiliteten skall nyttjas för att säkerställa en så kostnadseffektiv produktion som möjligt.

Hur upplever ni samarbetet med NODA?

Johan Andersson: Vi har upplevt samarbetet med både NODA och Kraftringen som mycket bra och har kompletterat med ytterligare fastigheter där vi inte har fjärrvärme som uppvärmningskälla. Detta både för att manuellt kunna sänka framledningstemperaturen samtidigt som vi säkerställer temperaturen i respektive lägenhet men även för att våra fastighetsskötare ska kunna se temperaturen i samtliga våra lägenheter där vi står för uppvärmningen via en plattform.

David Edsbäcker: Kraftringen har samarbetat i mer än tio år med NODA och har väldigt goda erfarenheter under denna tid. Vi upplever dem som kunniga, affärsmässiga och har en vilja att lösa våra problem och ständigt utveckla nya lösningar.

Samarbetet mellan Kraftringen, EBO, och NODA inom energiflexibilitet är en banbrytande satsning för att främja hållbarhet och resurseffektivitet. Genom EBO-projektet och NODA’s intelligenta optimeringssystem möjliggörs omedelbar reglering och kostnadseffektiv produktion. Detta är inte bara teknologiskt framsteg utan även en gemensam strävan mot ett hållbart och resurseffektivt energisystem. Det är energi i förändring.

5 dec 2023 - Nicolas

NODA Intelligent Systems

NODA Karlshamn
Netport Science Park
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn, SwedenNODA Malmö
Malmö Ground
Bredgatan 4
211 30 Malmö, Sweden


© 2022 NODA Intelligent Systems | Integritetspolicy