Latour Industries AB, GDPR information

BAKGRUND

GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018 är en förändring för många företag inklusive Latour Industries AB och dess dotterbolag. Vi ser det inte bara som ytterligare ett lagkrav utan en möjlighet för oss att se över interna processer och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som stärker oss som bolag.

GDPR ger oss en möjlighet att se över våra interna rutiner dels för att förstärka vårt skydd gällande persondata men också en möjlighet att förändra våra bolag för ökad effektivitet, ökat kundvärde och i slutändan ökad avkastning för våra ägare.

Mer information

BACKGROUND

The General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into force on May 25, 2018, is a change for many companies including Latour Industries AB and its subsidiaries. We do not only see it as a legal requirement but an opportunity for us to review internal processes and implement appropriate technical and organizational measures that strengthen us our business.

GDPR gives us an opportunity to review our internal routines, to strengthen our personal data protection and an opportunity to change our companies for increased efficiency, increased customer value and ultimately increased profit for our owners.

More information